Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden (AV) van Bruisend Brein Praktijk voor Orthomoleculaire Therapie 

“Bruisend Brein”, gevestigd te Alphen aan den Rijn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28076036. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd. 

Bruisend Brein behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door Bruisend Brein zijn bekendgemaakt. 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. 

Artikel 1. Algemeen 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Bruisend Brein en een cliënt. 
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bruisend Brein, voor de uitvoering waarvan door Bruisend Brein derden dienen te worden betrokken. 
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Behandeling 

 1. De overeenkomst tussen Bruisend Brein en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van de behandeling. 
 2. Bruisend Brein zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op Bruisend Brein rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
 3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan Bruisend Brein worden medegedeeld. 
 4. Bruisend Brein heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
 5. Indien door Bruisend Brein of door Bruisend Brein ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt of een door de cliënt aangewezen locatie, draagt de cliënt kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 6. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen, dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt Bruisend Brein zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. 

Artikel 3. Betaling en incassokosten 

 1. Betaling dient steeds te geschieden na behandeling via een factuur binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Bruisend Brein aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bruisend Brein is gerechtigd om periodiek te factureren. 
 2. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. Indien de cliënt in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € (invullen wat van toepassing is) exclusief omzetbelasting. 
 4. Indien Bruisend Brein echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de cliënt een zakelijke cliënt is, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

Artikel 4. Aansprakelijkheid 

 1. Bruisend Brein is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bruisend Brein is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Bruisend Brein is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd. 
 2. Indien Bruisend Brein aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bruisend Brein beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 
 3. Bruisend Brein is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 4. Bruisend Brein is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Bruisend Brein zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen. 
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bruisend Brein. 

Artikel 5. Privacy

Bruisend Brein zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Bruisend Brein daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen. Het (digitale) dossier wordt 20 jaar bewaard, gerekend vanaf het laatste contactmoment 

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst 

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling. 
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien; - de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen. - voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen 
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bruisend Brein, zal Bruisend Brein in overleg met de cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Bruisend Brein extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Bruisend Brein anders aangeeft. 

Artikel 7. Vrijwaring 

De cliënt vrijwaart Bruisend Brein voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bruisend Brein toerekenbaar is. Indien Bruisend Brein uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden Bruisend Brein zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bruisend Brein, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bruisend Brein en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt. 

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bruisend Brein partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechtbank (invullen onder welke rechtbank je valt) is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 9. Klachten 

Orthomoleculair therapeut B.C. Herrewijn is aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen. 

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen 

 

Belinda's blogs

How To: Patronen doorbreken | Effectief opladen

Effectief opladen kan je leren. Wát een verademing want net als fietsen is het iets wat je niet verleert, wanneer je het onder de knie hebt. Maar net als fietsen, is het iets wat we onszelf eerst moeten aanleren. En dat is nodig. We hebben 1 taak om te kunnen ...
een hart vol bloemen, leef met intentie in plaats van goede voornemens of doelen

Leef met intentie in plaats van goede voornemens in 2023

Gelukkig Nieuwjaar! Heb je een fijne jaarwisseling gehad? Was het een avond met vrienden en familie of heb je juist je rust opgezocht door iets kleins of misschien helemaal niets te doen? Bij Bruisend Brein gaan we vol enthousiasme en energie het nieuwe jaar in om de (brein)gezondste versie van ...
borstvoeding voor je pasgeboren baby

Borstvoeding in de eerste 2 weken? 4 tips om je te helpen.

Als je voor het eerst moeder wordt, is het zeer waarschijnlijk dat het onderwerp "borstvoeding" je aandacht heeft getrokken in een van je boeken over zwangerschap en baby’s, in tijdschriften of tijdens een afspraak bij de dokter. Wellicht word je voortdurend opgezadeld met informatie over borstvoeding door meer ervaren moeders, ...

Waarom Bruisend Brein?

Omdat een goede gezondheid alles is

Veel kennis en ervaring

Al vele tevreden klanten gingen u voor

Persoonlijke benadering én een persoonlijk plan

U wordt de beste versie van uzelf

Laat uw gegevens achter en wij bellen u!

Wat is de vijfde letter van het woord bruisend?

Wat is de vijfde letter van het woord bruisend?